Logotype  light

Interaktionspunkter - samspelet mellan gående och cyklister

Cyklister och fotgängare upplever ofta samspelssvårigheter i trafiken. De delar ofta på samma utrymme och korsar varandras färdväg, men samtidigt rör de sig med olika hastighet. För att minska konfliktytorna mellan trafikantgrupperna vill Göteborgs Stad Trafikkontoret förstå samspelet mellan fotgängare och cyklister vid interaktionspunkter - platser där cykel- och gångbana korsar varandra. Projektets resultat utgör kunskapsunderlag till hur gatu- och trafikmiljön bör utformas.

Undersökningens upplägg designades utifrån tre delar: en observationsstudie där vi registrerade rörelse och beteende i trafiksituationen, korta interaktioner på plats i gatumiljön och längre, semi-strukturerade intervjuer med personer som använder de platser som var i fokus för undersökningen. Genom upplägget fångade vi både de medvetna och de undermedvetna signaler som trafikmiljön och platsernas utformning skickar till trafikanterna.